Languages: English  |  Shqip
Rreth Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Zvicrës
Bashkëpunimi Zviceran me Shqipërinë
Strategjia Zvicerane e Bashkëpunimit 2014-2017 në Shqipëri
Programe dhe Projekte
Demokratizimi dhe Shteti i së Drejtës
 Mbështetje për Census-in Shqiptar 2011
 Mbështetje për Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI)
 Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal në Rajonet e Shkodrës dhe Lezhës
 Programi i Zhvillimit Rajonal
 Përforcimi i Strukturave Lokale dhe Rajonale të Qeverisjes në Shqipëri
 Sistemi për Zhvillimin Profesional (PDS 2) në Sektorin e Reformës së Shëndetësisë
 Arsimi dhe Formimi Profesional Alternativ (CEFA)
 Arkivi
Zhvillimi Ekonomik
Tema Ndër-Sektoriale: Barazia Gjinore, Qeverisja, Mjedisi
Bashkëpunimi Rajonal
Faktshitet e Projekteve dhe Programeve
Harta e Shqipërisë: Vendet Ku Punon Bashkëpunimi Zviceran
Histori të Suksesshme
Bashkëpunimi Zviceran në Median Shqiptare
Fondi Zviceran i Bashkëpunimit
Stafi i SCO në Shqipëri
Informacion i Përgjithshëm
 
SDC – vendndodhja në të gjithë botën
Arsimi dhe Formimi Profesional Alternativ (CEFA)
Arsimi dhe Formimi Profesional Alternativ (CEFA)

Përparimi ekonomik i Shqipërisë gjatë viteve të fundit ka çuar në uljen e varfërisë. Megjithatë, komunitetet rome dhe egjiptiane vazhduan të mbeteshin shtresat më të prekura të popullsisë ku 80 përqind (SIC) jeton nën nivelin zyrtar të varfërisë kundrejt 18.5 përqind të mesatares kombëtare dhe të ardhurat mujore për një familje rome janë 68 Euro kundrejt 175 Euro që janë të adhurat për një familje jo rome që banon në të njejtën afërsi.

cefa2.jpgPopullsia rome në Shqipëri llogaritet të shkojë nga 80’000 në 150’000 dhe ajo përballet me një shkallë të lartë diskriminimi dhe përjashtimi social, me përqindje shumë të larta analfabetizmi që ka tendencë të përkeqësohet. Mungesa e materialeve, barrierat gjuhësore pengesat sociale si martesat në moshë të hershmë për vajzat janë disa nga shkaqet që një përqindje e lartë e fëmijëve romë braktisin shkollën. Nga shtrirja gjeografike pjesa më e madhe e fëmijëve romë jeton në rrethet e Tiranës, Fierit, Korçës dhe Beratit.

Në vitin 2003 Qeveria shqiptare miratoi Strategjinë Kombëtare 2003-2015 për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Romëve, e cila u plotësua nga Strategjia kombëtare ndër sektoriale për Përfshirjen Sociale 2007-2013 dhe të gjitha janë paraqitur si prioritete që përshkojnë Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim.

Për të trajtuar këtë situatë u hartua projekti CEFA “Klasat për Edukim dhe formim profesional alternativ” i cili synon përfshirjen e fëmijëve romë nëpërmjet arsimit dhe në të njëjtën kohë të zbusë varfërinë e familjeve të tyre. Ai është krijuar në rrethet më problematike të sipërpermendura dhe është vënë në jetë nga Ndihmë Për Fëmijët (NPF), një organizatë shqiptare jo fitim prurëse me përvojë.

Projekti CEFA përgjithësisht përputhet me prioritetet kombëtare të mësipërme. Veçanërisht Sekretariati Rom në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta që merret me Strategjinë Kombëtare për përmirësimin e Kushteve të Jetesës së komunitetit rom është një partner aktiv i privilegjuar për CEFA’n dhe ky sekretariat ka deklaruar hapur se projekti jep një kontribut të rëndësishëm në reagimin ndaj objektivave specifike të planit të tyre të punës (dmth arsim, punësim, ulje të varfërisë dhe mbrojtje sociale).

Një shtysë tjetër ka qenë fakti që në vitin 2008 Shqipëria iu bashkua Dekadës për përfshirjen Rome 2005-2015. Projekti CEFA kontribuon direkt për Dekadën duke lehtësuar aksesin në arsim, punësim, dhe shërbime sociale për Romët. Gjithashtu, SDC është angazhuar në Fondin për Edukimin e Romëve meqenëse ajo e financon atë më një grant të konsiderueshëm dhe në emër të tij ambasadori Zviceran në Shqipëri është anëtar i përhershëm i bordit.

Botimet dhe lidhjet përkatëse
Arsimi dhe Formimi Profesional Alternativ (CEFA)
Fact Sheet
Janar 2010 /

Shkarkoni: (PDF, 198 KB) [en] [al]
Print
Kërko:
Lajme
Të brendshme
28.05.2014
Zvicra Prezanton Strategjinë e Re të Bashkëpunimit për të Përkrahur....
12.05.2014
Mësues dhe Instruktorë Çertifikohen Nga Ekspertë Zviceranë Në Arsimin....
20.03.2014
Punëtori mbi Partneritetet Publike - Private në Shëndetësi dhe Arsim....
Ndërkombëtare
04.09.2014
"The municipalities of Benin are motivated"
01.09.2014
Water footprint: successful Swiss commitment to the new ISO standard on....
01.09.2014
An ISO standard to measure the water footprint
Të gjitha lajmet
CEFA

Fusha
Demokratizimi dhe Shteti i së Drejtës

Kohëzgjatja e Fazës Aktuale të Gjashtë
01.01.2009-30.04.2009

Kontributi Zviceran
Faza I: CHF 490’000.–
Faza II: CHF 380’000.–
Faza III: CHF 1'665'000.–
Faza IV: CHF 1’932’000.–
Faza Lidhëse V:
CHF 200’000.–
Faza VI: CHF 2’220’000.–

Partner
Ndihmë për Fëmjët (NPF)

Kontakt
Shpresa Spahiu
Drejtore Ekzekutive e Fondacionit NPF
Bul. Gjergj Fishta,
Kulla "Begeja", Kati 4, 1001
Tiranë
Mobile: + 355 69 22 65 971
E-mail: NPFTirana@icc-al.org
Website: www.npf.al

Vendi i Ndërhyrjes
· Korçë
· Elbasan
· Berat
· Tiranë

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) is a part of the Federal Department of Foreign Affairs
The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) is part of the Swiss Federal Department of Economic Affairs, Education and Research